Nội dung của khóa học:

  1. Vai trò của Đào tạo điện tử trong đào tạo
  2. Giới thiệu về LMS Moodle
  3. Một số ví dụ tổ chức bài giảng điện tử cho các môn học
  4. Các chức năng hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử bằng Moodle
  5. Một số phương pháp tổ chức trò chơi trên bài giảng điện tử